Pinoy Folk Songs

Filipinos are loving individuals... funny and music lovers.  These are some of the folk songs and old songs they love to sing.  Some of them still sing these songs for a lullabye.

These folks songs are songs to be proud of.  Lyrics of Pinoy Folk Songs are provided so you can sing it.

 

Pinoy Folk Songs

18/03/2009 12:37

Malinac Lay Labi

 

 

 

Malinac Lay Labi

Malinak lay labi, Oras lay mareen
Mapalpalnay dagem, Katekep toy linaew
Samit day kugip ko, Binangonan kon tampol
Lapu'd say linggas mo, Sikan-sikay amamayoen

Refrain:

Lalo la bilay no sika lay nanengneng
Napunas lan amin so ermin ya akbibiten
No nanonotan ko lay samit day ugalim
Agtaka nalingwanan anggad kaoyos na bilay.

Repeat refrain.

18/03/2009 12:32

Manang Biday

 

 

Manang Biday

 

Manang Biday, ilukatmo man
'Ta bintana ikalumbabam
Ta kitaem 'toy kinayawan
Ay, matayakon no dinak kaasian

Siasinnoka nga aglabaslabas
Ditoy hardinko pagay-ayamak
Ammom ngarud a balasangak
Sabong ni lirio, di pay nagukrad

Denggem, ading, ta bilinenka
Ta inkanto 'diay sadi daya
Agalakanto't bunga't mangga
Ken lansones pay, adu a kita

No nababa, dimo gaw-aten
No nangato, dika sukdalen
No naregreg, dika piduten
Ngem labaslabasamto met laeng

Daytoy paniok no maregregko
Ti makapidut isublinanto
Ta nagmarka iti naganko
Nabordaan pay ti sinanpuso

Alaem dayta kutsilio
Ta abriem 'toy barukongko
Tapno maipapasmo ti guram
Kaniak ken sentimiento

18/03/2009 12:25

Leron Leron Sinta

 


 

Leron, Leron Sinta

 

Leron, leron sinta
Buko ng papaya,
Dala-dala'y buslo,
Sisidlan ng sinta,
Pagdating sa dulo'y
Nabali ang sanga
Kapos kapalaran,
Humanap ng iba.

Gumising ka, Neneng,
Tayo'y manampalok,
Dalhin mo ang buslong
Sisidlan ng hinog.
Pagdating sa dulo'y
Lalamba-lambayog,

Kumapit ka, neneng,
Baka ka mahulog.
Ako'y ibigin mo't
Lalaking matapang,
Ang baril ko'y pito,
Ang sundang ko'y siyam
Ang sundang ko'y siyam
Parte ng dinulang
Isang pinggang pansit
Ang aking kalaban.
  

18/03/2009 12:20

Paruparung Bukid

 

 

 

Paruparong bukid

Paruparung bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papagapagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!
May suklay pa man din — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.

Search site