Malinac Lay Labi

18/03/2009 12:37

 

 

 

Malinac Lay Labi

Malinak lay labi, Oras lay mareen
Mapalpalnay dagem, Katekep toy linaew
Samit day kugip ko, Binangonan kon tampol
Lapu'd say linggas mo, Sikan-sikay amamayoen

Refrain:

Lalo la bilay no sika lay nanengneng
Napunas lan amin so ermin ya akbibiten
No nanonotan ko lay samit day ugalim
Agtaka nalingwanan anggad kaoyos na bilay.

Repeat refrain.

Search site